|
 
 

Regulamin Lemon Apartments

 

I. Postanowienia Ogólne i Definicje

§ 1

 1. Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego - liczonego w dobach, umeblowanego wyposażonego apartamentu położonego w Krynicy Zdroju przy ul. Kraszewskiego 177 m. 21A, w tym warunki dokonywania rezerwacji.
 2. Najem apartamentu ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemcy a zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
 3. Definicje:
  1. Wynajmujący - Adriana Olczak ul. Kosiarzy 25, 02-953 Warszawa, numer rachunku: mBank  95 1140 2004 0000 3802 4058 3578, prowadząca serwis internetowy zlokalizowany pod adresem http://www.lemonapartments.pl zwana również Właścicielem.
  2. Najemca - osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego,
  3. Apartament - lokal mieszkalny położony w Krynicy Zdroju przy ul. Kraszewskiego 177 m. 21A wraz z jednym miejscem postojowym w garażu podziemnym opisane szczegółowo na stronach http://www.lemonapartments.pl lub portalach ogłoszeniowych,
  4. Regulamin - przedmiotowy regulamin,
  5. Rezydent - osoba wyznaczona przez Wynajmującego upoważniona do wydania i odbioru Apartamentu od Najemcy.

II. Umowa

§ 2

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu krótkoterminowego Apartamentu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy Apartamentu.
 3. Umowa obejmuje wyłącznie najem Apartamentu. Właściciel nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług, tj. w szczególności usług hotelarskich, transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.

III. Rezerwacje

§ 3

 1. Rezerwacji Apartamentu można dokonać za pomocą:
  1. formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej www.lemonapartments.pl,
  2. drogą mailową na adres: info@lemonapartments.pl lub
  3. telefonicznie pod numerem tel: +48 608 384 384
 2. Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania rezerwacji wysyłając Najemcy wiadomość email lub SMS, która zawierała będzie m.in. termin rezerwacji, wysokość czynszu najmu, kwotę zadatku oraz numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności zadatku, czynszu najmu oraz kaucji („Potwierdzenie”),
 3. Aby dokończyć proces rezerwacji Najemca zobowiązany jest uiścić Wynajmującemu zadatek w wysokości 30% wartości czynszu najmu za cały okres najmu („Zadatek”), na podany rachunek bankowy w terminie 48 godzin (nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania Potwierdzenia,
 4. Rezerwację uznaję się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Wynajmującego środkami, stanowiącymi kwotę Zadatku,
 5. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zaakceptowana, Najemca otrzyma informację o braku akceptacji rezerwacji.
 6. Brak potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczny z odmową akceptacji rezerwacji.
 7. Niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Wynajmującego środkami, stanowiącymi kwotę Zadatku  Wynajmujący potwierdzi dokonanie rezerwacji wysyłając Najemcy wiadomość email lub SMS, która zawierała będzie m.in.   potwierdzenie zaksięgowania zadatku na koncie Wynajmującego oraz wszystkie niezbędne dane konieczne do realizacji pobytu w tym w szczególności dane kontaktowe Rezydenta.

§ 4

 1. Najemca może zmienić termin pobytu w Apartamencie, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji i zostanie zaakceptowana przez Wynajmującego.
 2. Zmiany terminu pobytu można dokonać kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: info@lemonapartments.pl lub telefonicznie pod numerem Tel.: +48 608 384 384
 3. Wynajmujący ma prawo do odmowy dokonania zmiany terminu pobytu jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w terminie pobytu Najemcy nie przysługuje zwrot Zadatku.

§ 5

 1. Najemca może anulować rezerwację Apartamentu kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: info@lemonapartments.pl lub telefonicznie pod numerem tel: +48 608 384 384
 2. W przypadku anulowania rezerwacji Najemcy nie przysługuje zwrot Zadatku.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji po uiszczeniu całego czynszu najmu i kaucji kwoty te (po potrąceniu Zadatku)  zostaną zwrócone Najemcy w kwocie nominalnej w terminie 3 dni roboczych od dnia anulowania rezerwacji przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.
 4. W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie anulowana lub gdy anulowanie rezerwacji nastąpi w planowanym dniu przyjazdu i później Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia całego czynszu najmu, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

IV. Czynsz Najmu, Kaucja i Inne Opłaty

§ 6

 1. Czynsz najmu Apartamentu wskazany jest w ofercie znajdującej się w serwisie internetowym prowadzonym przez Wynajmującego zlokalizowanym pod adresem http://www.lemonapartments.pl
 2. Czynsz najmu za cały okres najmu Apartamentu płatny jest z góry najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem okresu najmu na rachunek bankowy: Adriana Olczak Kosiarzy 25, 02-953 Warszawa, nr rachunku bankowego 95 1140 2004 0000 3802 4058 3578.
 3. W czynsz najmu wliczone są koszty dostarczania do Apartamentu mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania - w sezonie grzewczym i odprowadzania ścieków jak i wywozu śmieci), pościeli i ręczników (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby),  sprzątania końcowego oraz obowiązującej w Krynicy Zdrój  opłaty klimatycznej. Z tytułu opłat za media Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
 4. W trakcie pobytu Najemca może skorzystać z dodatkowo serwisu w postaci:
  1. dodatkowego sprzątania w cenie 150 zł - każde sprzątanie,
  2. dodatkowej wymiany pościeli w cenie  200zł - każda wymiana,
  3. dodatkowej wymianie ręczników w cenie 200 zł - każda wymiana.
 5. Dodatkowa opłata w kwocie 300 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku utraty przez Najemcę kluczy lub pilotów do Apartamentu przekazanych Najemcy przez Rezydenta.
 6. Na poczet wszelkich nieopłaconych należności z tytułu najmu (w szczególności na poczet pokrycia ewentualnych szkód w wyposażeniu Apartamentu) Najemca wpłaci Wynajmującemu wraz z czynszem najmu najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem okresu najmu kaucję w wysokości 1000 zł.
 7. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
 8.  W przypadku braku roszczeń Wynajmującego kaucja zwracana jest Najemcy w terminie 3 dni roboczych od zakończenia okresu najmu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.

V. Wydanie i Zwrot Apartamentu

§ 7

 1. Wydanie i zwrot Apartamentu odbywa się w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialnym za przekazanie kluczy.
 2. Jeżeli nie uzgodniono innej godziny wydanie Apartamentu Najemcy w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 15:00 a zwrot Apartamentu ostatniego dnia najmu najpóźniej o godzinie 11:00.
 3. Jeżeli wydanie Apartamentu Najemcy po uzgodnieniu z Rezydentem następuje w pierwszym dniu najmu wcześniej niż o godzinie 7:00 albo zwrot Apartamentu w uzgodnieniu z Rezydentem następuje ostatniego dnia najmu po godnie 22:00 Najemca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowej opłaty w kwocie 50 zł.
 4. Najemca zobowiązany jest poinformować Rezydenta o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować właściciela obiektu o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Wynajmujący obiektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu Apartamentu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.
 5. Wydanie Apartamentu następuje na podstawie okazanego Rezydentowi dowodu tożsamości, poprzez przekazanie kluczy oraz prezentację Apartamentu i zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem.
 6. Wydanie Apartamentu następuje pod warunkiem uiszczenia przez Najemcę całości czynszu najmu i kaucji na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Ostatniego dnia najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Apartament w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia za pośrednictwem Rezydenta, który dokona przeglądu Apartamentu w obecności Najemcy.
 8. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać Właścicielowi karę umowną w wysokości dwukrotności aktualnego czynszu najmu za dany Apartament, za każdą dobę po dacie zakończenia najmu.

VI. Zasady Korzystania z Apartamentu i Obowiązki Najemcy

§ 8

 1. Z Apartamentu korzystać mogą osoby w liczbie określonej przy dokonywaniu rezerwacji. Jeżeli liczba osób mających korzystać z Apartamentu przekracza liczbę podaną w rezerwacji Rezydent  może odmówić wydania Apartamentu.
 2. Osoby odwiedzające mogą przebywać w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 3. Najemca nie może oddawać Apartamentu w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania.
 4. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Rezydenta o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.
 6. W zimie narty, deski oraz sanki, a w lecie wózki dziecięce i rowery należy przechowywać w narciarni zamykanej na klucz który jest dołączony do kluczy  Apartamentu. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do Apartamentu sprzętów  sportowych (nart, kijków, sanek, łyżew, rowerów itp.) mogących spowodować zniszczenie mienia właściciela. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony klatki schodowej przed zniszczeniem buty narciarskie powinny być zakładane i zdejmowane w narciarni.
 7. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
 8. W Apartamencie zabrania się wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
 9. Najemca zobowiązany jest do segregacji śmieci według wskazówek udzielonych przez Rezydenta.
 10. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 11. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Rezydenta. Najemcy nie przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie.
 12. Rezydentowi i Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy Regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w Apartamencie, Rezydent lub Wynajmujący niezwłocznie poinformują go o konieczności wstępu do Apartamentu.
 13. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym a Najemca obowiązany jest niezwłocznie opuścić Apartament.

VII. Odpowiedzialność

§ 9

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi on lub osoby mu towarzyszące w budynku w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu.
 2. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Rezydenta o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami i zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia kosztów naprawienia wszelkich szkód.
 3. W przypadku niezastosowania się Najemcy do zakazu palenia tytoniu w Apartamencie Najemca zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego do pokrycia kosztów prania - zasłon, pościeli i innych materiałów chłonących tytoń - w kwocie 1.500 zł.
 4. W przypadku zanieczyszczenia Apartamentu wymiocinami Najemca zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego do pokrycia kosztów czyszczenia – dywanów i innych zanieczyszczonych materiałów - w kwocie 1.500 zł.
 5. Wynajmujący ma prawo do pokrycia kwot o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej z otrzymanej Kaucji.
 6. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Apartamentu przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Apartamentu oraz nie odpowiada za  jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania Apartamentu przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Apartamentu.
 7. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu  pozostawionego przez Najemcę w garażu przynależnym do Apartamentu i na zewnętrznych miejscach parkingowych.

§ 10

 1. Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody wyrządzonej przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Apartamentu z otrzymanej Kaucji.
 2. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody w mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

VIII. Postanowienia Końcowe

§ 11

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Najemcę należności w kwocie nominalnej na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.
 2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.
 3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 4. Kontakt z Właścicielem może być realizowany za pomocą:
  1. formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej www.lemonapartments.pl (jedynie w celu dokonania rezerwacji),
  2. drogą mailową na adres: info@lemonapartments.pl lub,
  3. telefonicznie pod numerem tel: +48 608 384 384,
  4. za pośrednictwem Rezydenta.

IX. Dane osobowe.

§ 12

Korzystając z usług przewidzianych niniejszym regulaminem w szczególności dokonując rezerwacji Apartamentu Najemca niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Właściciela, odpowiedzialnego za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Partnerzy